Algemene voorwaarden 

1. Algemeen 

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, direct al dan niet indirect, gesloten overeenkomsten en reserveringsaanvragen met Ambla Verhuur en Beheer.
  • Deze voorwaarden gelden voor alle accommodaties die beheerd en verhuurd worden door Ambla Verhuur en Beheer. 
  • Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden. 
  • De toepassing van mogelijke andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten door Ambla Verhuur en Beheer. 
  • De correspondentie tussen Ambla Verhuur en Beheer en de huurder zal digitaal plaatsvinden, tenzij dit niet mogelijk is. 
  • Mogelijke druk- en zetfouten binden Ambla Verhuur en Beheer niet. 
  • Uitzonderingen op de algemene en annuleringsvoorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen door de desbetreffende huurder en Ambla Verhuur en Beheer. 
  • Ambla Verhuur en Beheer behoudt ten alle tijden het recht om een reservering te annuleren. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat het reserveringssysteem een onjuiste prijsopgave toont. Wij zullen u hier dan altijd van op de hoogte stellen. 
  • Reservering die gemaakt worden zijn wettelijk definitief. Er is geen herroepingsrecht van toepassing op de overeenkomsten tussen Ambla Verhuur en Beheer en de huurder. 
  • De (aan)betaling van de huurder is voor Ambla Verhuur en Beheer de bevestiging dat de huurder akkoord gaat met de algemene en annuleringsvoorwaarden. 

 2. Reservering

  • Alleen reserveringsaanvragen van personen ouder dan 25 jaar zullen in behandeling worden genomen door Ambla Verhuur en Beheer. 
  • Ambla Verhuur en Beheer behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
  • De overeenkomst tussen Ambla Verhuur en Beheer en huurder komt tot stand op het moment dat de reserveringsbevestiging (tevens zijnde de factuur) per email wordt verzonden. De aanbetaling van de huurder is voor Ambla verhuur en beheer de bevestiging dat de huurder akkoord gaat met de door Ambla Verhuur en Beheer opgestelde annulerings- en algemene voorwaarden. 
  • De reserveringsbevestiging dient door de huurder gecontroleerd te worden op onjuistheden. Mochten er onjuistheden zijn dan is de huurder verplicht deze per direct aan Ambla Verhuur en Beheer schriftelijk te melden. Ambla Verhuur en Beheer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden. 
  • De huurder zal aan Ambla Verhuur en Beheer binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn de (aan)betaling voldoen. Mocht de (aan)betaling niet plaatsvinden binnen de aangegeven termijn dan is Ambla Verhuur en Beheer gerechtigd om de boeking te annuleren. Ambla Verhuur en Beheer is gerechtigd in dit geval de accommodatie aan iemand anders te verhuren. In dit geval zullen eventuele kosten voor annulering aan de initiële huurder in rekening worden gebracht. 

 3. Wijzigingen in de reservering

  • Na de totstandkoming van de overeenkomst is Ambla Verhuur en Beheer niet verplicht wijzigingen die door de huurder worden doorgeven in de overeenkomst aan te brengen. Echter zal Ambla Verhuur en Beheer proberen de wensen van de klant zo goed mogelijk in te willigen. 

 4. Indeplaatsstelling

  • Het is onder geen beding toegestaan dat de accommodatie wordt gebruikt door andere personen die niet op de reserveringsbevestiging vermeld zijn. 

 5. Wisseldagen

  • De wisseldagen die gehanteerd worden door Ambla Verhuur en Beheer zijn op vrijdag en maandag tenzij anders is vermeld. De dag van aankomst en de dag van vertrek worden op de reserveringsbevestiging vermeld.
  • De aankomst- en vertrektijden kunnen per woning variëren. In de regel kan de huurder de woning op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur betrekken en dient huurder de woning op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven op de reserveringsbevestiging.

 6. Waarborgsom boeking

  • Eventuele schade ontstaan in de verhuurde periode zal van de waarborgsom worden afgetrokken.
  • Eventuele extra kosten, door bijvoorbeeld de woning in bovenmatige vervuiling achter te laten zullen, zullen van de waarborgsom worden afgetrokken. 
  • Mocht de waarborgsom niet voldoende zijn om deze kosten te dekken dan zal er achteraf nog een factuur naar de desbetreffende huurder worden verstuurd. De huurder is verplicht deze factuur te betalen. 
  • Ambla Verhuur en Beheer zal de waarborgsom minus de eventuele kosten binnen twee weken terugstorten op de rekening van de huurder. 

7. Betaling

 •  De huurder dient binnen vijf (5) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom en de extra kosten bestaande uit toeristenbelasting, schoonmaakkosten en eventuele andere servicekosten. Zes (6) weken voor aankomstdatum dient huurder de overige vijftig procent (50%) van dit bedrag te voldoen plus de eventuele waarborgsom.
 • Indien een reservering binnen zes (6) weken maar tot twee (2) weken voor aankomstdatum plaats vindt, dient het gehele bedrag binnen drie (3) dagen na reservering door de huurder aan Ambla Verhuur en Beheer te worden overgemaakt. 
 • Indien een reservering binnen (2) weken of minder voor aankomstdatum plaatsvindt dient het gehele bedrag direct bij het maken van de reservering te worden overgemaakt.  
 • Mocht de huurder vertrekken voor de overeengekomen vertrekdatum dan zullen hier geen rechten aan ontleend worden voor gedeeltelijke dan wel gehele restitutie van de huursom en andere bijkomende kosten. 
 • Mocht de huurder de (aan)betaling niet op tijd overmaken en dus niet aan de betalingsverplichting voldoen dan is Ambla Verhuur en Beheer gerechtigd om de accommodatie aan iemand anders te verhuren. Ambla Verhuur en Beheer zal voor dit gebeurt altijd contact zoeken met de huurder zodat er nog een mogelijkheid is om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Mocht de huurder niet reageren dan is Ambla Verhuur en Beheer vrij om het aan iemand anders te verhuren. De huurder is hierbij annuleringskosten verschuldigd aan Ambla Verhuur en Beheer. Zie artikel 9. 
 • Ambla Verhuur en Beheer is gerechtigd om vorderingen te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen. 
 • Onder de volgende omstandigheden is Ambla Verhuur en Beheer de verhuurovereenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van een rechter: 
 •  Als de huurder de woning vroegtijdig verlaat.
 • Bij aanvang van de gehuurde periode de gehele huursom niet is voldaan. 
 • Als de huurder de woning, één dag al dan niet meerdere dagen, later betrek zonder dit door te hebben gegeven aan Ambla Verhuur en Beheer.

 8. Prijzen

  • De huurder is de overeengekomen huurprijs en de kosten die hieraan verbonden zijn zoals vermeld op de reserveringsbevestiging verschuldigd aan Ambla Verhuur en Beheer.
  • Onvoorziene prijsverhogen die door de overheid worden opgelegd kunnen zonder bezwaar worden doorberekend. 
  • Nadat de factuur is verzonden en is bevestigd door de huurder is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van aanbiedingen en/of prijskortingen. 

 9. Annuleringsvoorwaarden

  • Ambla Verhuur en Beheer hanteert de annuleringsvoorwaarden van VVV Ameland, zoals deze hieronder vermeld staan bij het opstellen van deze voorwaarden. Mocht het VVV Ameland de voorwaarden veranderen dan blijven voor alle boekingen die gemaakt zijn en gemaakt worden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven gelden. 
  • Onder het boekingsbedrag vallen ook de kosten voor de toeristenbelasting, schoonmaakkosten en eventuele andere servicekosten.
  • Tot 56 dagen voor de dag van aankomst: 15% van het boekingsbedrag. 
  • Vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van het boekingsbedrag. 
  • Vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van het boekingsbedrag. 
  • Vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van het boekingsbedrag.
  • Op de dag van aankomst, later of bij niet verschijnen: het volle boekingsbedrag. 
  • Voor Corona houden wij de adviezen van het RIVM aan. Mocht reizen verboden worden dan kan de boeking worden verplaatst. In alle andere gevallen gelden de gewone annuleringsvoorwaarden. Uw aanbetaling is voor ons de bevestiging dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. 

10. Aansprakelijkheid

  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor schadeclaims veroorzaakt door   derden.
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies ten gevolge van een verblijf bij Ambla Verhuur en Beheer. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor gebreken bij door derden verleende diensten of voor storingen in eigen dienstverlening. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor mogelijke schade (van welke aard ook) ontstaan aan personen of zaken ten gevolge of tijdens een verblijf bij Ambla Verhuur en Beheer.
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de verwachtingen die een huurder heeft van een woning. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf in de woning.
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van het gebruik van het terrein van de woning. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten op het terrein en de faciliteiten in de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trampolines of zwembaden. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit inlichtingen van haar werknemers.
  • Mochten faciliteiten en/of voorzieningen onklaar en/of buiten gebruik raken dan is Ambla Verhuur en Beheer hier in geen enkel geval aansprakelijk voor te stellen. De huurders zullen hier in geen enkel geval recht hebben op een schadevergoeding al dan niet het terugstorten van (een deel) van de huursom. 
  • De huurder draagt volledige aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van de gehuurde woning.
  • De huurder draagt volledige aansprakelijkheid voor schade en/of verlies aan eigendommen van Ambla Verhuur en Beheer. 
  • De huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken al dan het niet juist achterlaten van de gehuurde woning. Hieronder vallen ook de kosten van het niet naar behoren achterlaten van de woning waardoor extra schoonmaakkosten gemaakt moeten worden. Ambla Verhuur en Beheer is gemachtigd deze kosten met de waarborgsom te verrekenen. 
  • De huurder verklaart bekend te zijn met de staat van de gehuurde woning.

11. Huisdieren

  •  Per woning verschilt het of huisdieren wel of niet zijn toegestaan. Op de website zal dit altijd vermeld staan. 
  • De huurder dient bij de boeking aan te geven of er huisdieren meegenomen worden. 
  • Er zijn kosten verbonden met het meenemen van huisdieren. 
  • Huisdieren dienen te worden aangelijnd en mogen geen overlast bezorgen. Ook mogen de huisdieren in geen geval uitgelaten worden op het terrein van de vakantiewoning. 
  • Huisdieren hebben geen toegang tot badkamers, slaapkamers en zwembaden. 

 12. Internetgebruik

  •  Ambla Verhuur en Beheer biedt in alle te huren accommodaties internetverbinding aan. 
  • De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het internet en alle noodzakelijke en ondersteunende apparatuur. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk. 
  • De huurder dient zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Bij misbruik van het internet, op wat voor manier dan ook zal Ambla Verhuur en Beheer nimmer aansprakelijk zijn. 
  • De huurder zal zich onthouden van het bezoeken van internetwebsites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Ambla Verhuur en Beheer.
  • Mocht de huurder misbruik maken, op wat voor manier dan ook, dan is Ambla Verhuur en Beheer bevoegd de huurders uit de woning te zetten. 
  • Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk te stellen voor het niet naar behoren functioneren van het internet. 

 13. Huishoudelijke reglementen

  • De huurder is verplicht zich te houden aan de door Ambla Verhuur en Beheer opgestelde regels.  
  • Wanneer de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd is Ambla Verhuur en Beheer gerechtigd de huurder en zijn reisgenoten uit de woning te verwijderen. Huurder zal in dit geval nimmer recht hebben op een restitutie (dan wel een gedeeltelijke) van de huursom.
  • Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud mag plaatsvinden aan de woning. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Ambla Verhuur en Beheer. 
  •  De woning zal uitsluitend door de huurder als vakantieverblijf gebruikt worden. 
  • De huurder mag de vakantiewoning pas betreden als de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Ambla Verhuur en Beheer zijn ontvangen. De huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek vóór 10.00 uur de woning verlaten en de sleutels inleveren op de afgesproken plek welke schriftelijk is overeengekomen. De woning dient bezemschoon opgeleverd te worden. Ook wordt verwacht dat de afwasmachine (indien aanwezig) leeggehaald is en de afvalbakken ook leeg zijn. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
  • De huurder dient medewerkers van Ambla Verhuur en Beheer altijd directe toegang tot de woning verlenen.
  • De huurder mag onder geen enkele omstandigheid meer personen laten overnachten dan overeengekomen in de reserveringbevestiging. Mocht de huurder zich hier niet aan houden dan zal de overeenkomst per direct beëindigd worden zonder dat de huurder recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.  
  •  De huurder is verplicht de woning en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. 
  •  De huurder dient schade dat is ontstaan aan de woning en/of aan het terrein van de woning direct te melden aan Ambla Verhuur en Beheer. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade door vermissing en/of breuk en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie.
  • Het is niet toegestaan in de woning andere toestellen voor kook- en was doeleinden te gebruiken, dan die waarin door Ambla Verhuur en Beheer is voorzien.
  • Huurder is verplicht de woning bij afwezigheid steeds naar behoren af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken hiervan, wordt door Ambla Verhuur en Beheer voor rekening van huurder gebracht.
  • Het is verboden tenten op het terrein van de woning te plaatsen. 
  • Voor alle huizen met een rieten dak en/of gelegen in een bos en/of duingebied geldt dat het verboden is om te barbecueën met houtskool of briketten. Electrische en gas barbecues zijn toegestaan mist er geen verbod van de gemeente geldt vanwege droogte. Het is verplicht de barbecue op een veilige plek neer te zetten op gepaste afstand van de woning. Er moet altijd een emmer water bij de hand zijn. Ambla Verhuur en Beheer is in geen geval aansprakelijk te stellen aan schade die ontstaat door het gebruik van een barbecue. 

 14. Overmacht

  •  Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk indien de gehuurde woning door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Ambla Verhuur en Beheer zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld door de huurder. 
  •  Wanneer er sprake is van overmacht zal Ambla Verhuur en Beheer de huurder een wijzigingsvoorstel doen. De huurder is gerechtigd dit voorstel af te slaan. De overeenkomst tussen de huurder en Ambla Verhuur en Beheer zal dan ontbonden worden.  
  •  Mochten in de nabije omgeving van de woning bouwwerkzaamheden plaatsvinden, dan zal Ambla Verhuur en Beheer hier niet aansprakelijk voor zijn. Ook voor geluidsoverlast is Ambla Verhuur en Beheer niet aansprakelijk. 
  •  Ambla Verhuur en Beheer is niet aansprakelijk voor mogelijke milieuproblemen die zich voor zouden kunnen doen. 

 15. Opzegging

  • Mochten bij de reservering persoonsgegevens onjuist dan wel onvolledig worden opgegeven dan is Ambla Verhuur en Beheer gemachtigd om ten alle tijden en met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Er zal in dit geval geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden. 

 16. Privacy

  • De gegevens van de huurder worden opgeslagen in ons boekingssysteem. 
  • Ambla Verhuur en Beheer zal er alles aan doen om uw gegevens te beschermen. Echter mocht er een data lek optreden dan zal Ambla Verhuur en Beheer hier niet aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. 
  •  Op verzoek van de huurder zal Ambla Verhuur en Beheer de gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. 

 17. Reisverzekering

  • Ambla Verhuur en Beheer raadt altijd aan om een reis en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is niet mogelijk deze verzekeringen bij Ambla Verhuur en Beheer af te sluiten. 

 18. Klachten

  •  Ondanks de zorg en inspanning van Ambla Verhuur en Beheer kan het voorkomen dat u een klacht heeft. U kunt deze klacht melden door een mail te sturen naar info@amblaverhuur.nl of te bellen met het telefoonnummer te vinden op onze website en uw reserveringsbevestiging. Wij zullen ervoor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. 

 19. Rechtsvorm

  •  Op alle overeenkomsten tussen huurder en Ambla Verhuur en Beheer is Nederlands recht van toepassing.